Upprustningsbidrag till Samlingslokal- och intresseföreningar - ansöka om

LÄS MER

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringsarbete och upprätthållande av standard i föreningsägda lokaler och anläggningar. Bidraget kan beviljas till högst 25 % av marknadsmässiga kostnader. Beviljas föreningen statligt bidrag kan kommunens bidragsdel uppgå till 30 %. Förening som beviljas bidrag ska påbörja arbetet inom ett (1) år och slutföra det inom tre (3) år. Bidraget betalas ut efter slutbesiktning och verifikat är inskickade.

Villkor

  • Förening som söker bidraget måste uppfylla de allmänna kraven för bidrag. Ansökan måste komma in och hanteras av Föreningsbyrån innan arbetet påbörjas.
  • Till ansökan om upprustningsbidrag ska ritningar, kostnadskalkyl, finansieringsplan och driftskalkyl bifogas.
  • Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka kriterier som ska gälla för prioritering och fördelning av bidraget. Anläggningar som innehåller huvudsaklig kommersiell vuxenverksamhet beviljas inte upprustningsbidrag.

Handläggning
Ansvarig handläggare på Föreningsbyrån prioriterar bidragsansökningar efter beslutade kriterier. Ansvarig handläggare ger föreningen besked om bidraget beviljats eller avslagits. Vid avslag krävs att föreningen lämnar in en ny ansökan för att en ny prövning av ärendet ska göras.

Ansökan kan göras löpande under året.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Handlingar som styrker kostander: Ritningar, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa