Studieförbund - ansöka om bidrag

LÄS MER

Ladda ner blankett för att ansöka om bidrag för studieförbund.

Villkor
För att ett studieförbund ska få stöd av kultur- och fritidsnämnden krävs att lokalavdelningen har fastställt måldokument, rutiner för internkontroll och rutiner för kvalitetssäkring och utvärdering.

Bidrag till studieförbunden fördelas enligt följande: 

Verksamhetsbidrag 65 %

  • 50 % beräknas på de två föregående åren
  • 25 % beräknas på det totala antalet studiecirkeltimmar
  • 25 % beräknas på antal unika deltagare i studiecirklar

Bidrag för kulturprogram 15 %

Annan folkbildningsverksamhet 10 %

  • 50 % beräknas på antal studietimmar
  • 50 % beräknas på antal unika deltagare i studietimmar

Förstärkningsbidrag 10 %

  • 50 % beräknas på antal unika deltagare med funktionsnedsättning
  • 50 % beräknas på antal studietimmar på landsbygd*

Ansökan lämnas in senast 2 maj tillsammans med redovisning av studietimmar med uppdelning mellan kulturprogram, förstärkningsbidrag och verksamhetsrelaterat bidrag. Till ansökan ska även verksamhetsberättelse med bokslut, verksamhetsplan och datalistor bifogas.

*landsbygd avser de områden som ligger utanför den avgränsning som ”Den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort” gör.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten