Värmepumpinstallation - anmälan

LÄS MER

Ladda ner blankett för anmälan om installation av värmepump.

Detta behövs i anmälan:

•En komplett ifylld blankett som heter ”Anmälan om värmepumpsinstallation”.

•En situationsplan/karta som visar fastigheten med byggnader (se exempel). Sökanden/fastighetsägaren är skyldig att utreda alla eventuella ledningar som finns på fastigheten eftersom ledningsägaren kan kräva skadestånd om sökanden/fastighetsägaren skadar dessa.
På situationsplanen/kartan ska följande finnas inritat/utmarkerat:

• vatten-, avlopps-, el- och teleledningar

•placering av borrhål eller värmeslinga

•avstånd i meter från borrhål/värmeslinga till tomtgräns, bostadshus, ledningar i mark, grannes borrhål etc.

• eventuella egna vattentäkter och/eller egna avloppsanläggningar samt avstånd till borrhål/värmeslinga.

 

Ett skriftligt granneyttrande från den markägare som är berörd ska bifogas anmälan. Det gäller om borrhålet placeras närmare tomtgräns än 10 meter. Det gäller också om avståndet till grannens borrhål är mindre än 20 meter. I sådana fall kan man behöva gradera borrhålet för att få ut beräknad energimängd. Om en värmeslinga anläggs är grannen berörd om den ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Avstånd till kommunal mark eller kommunala ledningar ska alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs granneyttrande från Örnsköldsviks kommun, Mark- och exploatering, telefon 0660-880 00 (växel). Anläggs borrhål eller värmeslinga på annans mark krävs ett servitut.

Kontakta Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) via telefon 0660-330 400 eller info@miva.se för att få veta var de kommunala vatten- och avloppsledningarna finns.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt