Värmepumpinstallation - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan om installation av värmepump.

 Läs mer om praktiska råd vid installation av värmepump

 1. En komplett ifylld blankett som heter ”Anmälan om värmepumpsinstallation”.
 2. En situationsplan/karta som visar fastigheten med byggnader (se exempel). Sökanden/fastighetsägaren är skyldig att utreda alla eventuella ledningar som finns på fastigheten eftersom ledningsägaren kan kräva skadestånd om sökanden/fastighetsägaren skadar dessa.
 3. På situationsplanen/kartan ska följande finnas inritat/utmarkerat:
  • vatten-, avlopps-, el- och teleledningar
  • placering av borrhål eller värmeslinga
  • avstånd i meter från borrhål/värmeslinga till tomtgräns, bostadshus, ledningar i mark, grannes borrhål etc
  • eventuella egna vattentäkter och/eller egna avloppsanläggningar samt avstånd till borrhål/värmeslinga
 4. Ett skriftligt granneyttrande från den markägare som är berörd ska bifogas anmälan. Det gäller om borrhålet placeras närmare tomtgräns än 10 meter. Det gäller också om avståndet till grannens borrhål är mindre än 20 meter. I sådana fall kan man behöva gradera borrhålet för att få ut beräknad energimängd. Om en värmeslinga anläggs är grannen berörd om den ligger närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Avstånd till kommunal mark eller kommunala ledningar ska alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs granneyttrande från Örnsköldsviks kommun, Mark- och exploatering, telefon 0660-880 00 (växel). Anläggs borrhål eller värmeslinga på annans mark krävs ett servitut.

Information om var de kommunala vatten- och avloppsledningarna finns

Kontakta Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) via telefon 0660-330 400 eller info@miva.se för att få veta var de kommunala vatten- och avloppsledningarna finns.

Skicka anmälan till

Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka anmälan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.