Enskild avloppsanläggning ansökan/anmälan

LÄS MER

Ladda ner blankett för ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

Inför anläggandet av ett enskilt avlopp:

 1. Anlita en entreprenör/konsult som är kunnig på området.
 2. Gräv en provgrop - Inför anläggandet av ett enskilt avlopp ska en provgrop grävas där ni tänkt placera den efterföljande reningen, för att kunna avgöra vilken avloppsanläggning som är lämplig på platsen utifrån jordmån och vilken nivå grundvattnet och eventuellt berg ligger på. Gropen bör vara minst 2 meter djup eller ner till berg och placeras där den efterföljande reningen ska vara. Gropen ska vara öppen 1-2 dygn i grovkorniga jordar och i finkorniga jordar 3-5 dygn innan den kontrolleras av handläggare från kommunen.
 3. Fyll i blanketten som heter ansökan/anmälan, avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning.
 4. Bifoga följande handlingar:
 • Brunnslista samt översiktskarta där eventuella dricksvattentäkter inom 200 m är utritade.
 • En karta över fastigheten som visar var avloppsanläggningen ska placeras, fastighetsgränser, byggnader, plats för slamtömningsbil och plats för provgrop mm.  
 • Längd- och tvärsektion över anläggningen (ritning med mått på längd, djup samt bredd på bädden)
 1. Handläggaren besöker platsen samt besiktar provgropen.
 2. Ansökan, situationsplan och andra relevanta handlingar skickas ut till berörda grannar för att ge dessa en chans att yttra sig över förslaget.
 3. När ansökan är komplett och eventuella synpunkter har kommit in fattar kommunen ett beslut i ärendet. Både du som sökande och dina grannar som bedöms som sakägare får beslutet och kan överklaga om ni inte är nöjda. Tillståndet du får är förenat med villkor om hur avloppsanläggningen ska anläggas och underhållas. En faktura för handläggningen skickas separat till dig som är sökande.
 4. Utförandeintyg fylls i och skickas in tillsammans med foton när anläggningen är färdigställd.

Behandling av personuppgifter

Kontakt