Insatser enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Person som på grund av sjukdom eller skada har en funktionsnedsättning (intellektuell, psykisk eller fysisk) har rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att få leva ett aktivt och meningsfullt liv samt delta i gemenskapen på samma villkor som andra.

Anpassat arbete och daglig verksamhet är exempel på insatser som ger samvaro och rutiner i vardagen. Assistans, hjälpmedel och stöd i boendet är annan service med inriktning på att komplettera och stärka dina egna resurser.

Ansökan
För barn under 18 år krävs båda vårdnadshavares underskrifter. För vuxna som inte själv kan underteckna eller föra sin egen talan krävs underskrift av dig som juridisk företrädare (förvaltare eller godman).

Personuppgifter kommer att registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering.

Kontakt

Omsorgsenheten
valfard@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se