Insatser enligt LSS - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om insatser enligt LSS.

Person som på grund av sjukdom eller skada har en funktionsnedsättning (intellektuell, psykisk eller fysisk) har rätt till omsorg och stöd från Välfärdsförvaltningens LSS-verksamhet (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att få leva ett aktivt och meningsfullt liv samt delta i gemenskapen på samma villkor som andra.

Anpassat arbete och daglig verksamhet är exempel på insatser som ger samvaro och rutiner i vardagen. Assistans, hjälpmedel och stöd i boendet är annan service med inriktning på att komplettera och stärka dina egna resurser.

 Läs mer om insatser enligt LSS

Förtydligande information angående ansökan

För barn under 18 år krävs båda vårdnadshavares underskrifter. För vuxna som inte själv kan underteckna eller föra sin egen talan krävs underskrift av dig som juridisk företrädare (förvaltare eller godman).

Personuppgifter kommer att registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering.

Ansökan skickas till

Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen
Utredningsenheten LSS, psykosociala vuxenområdet och BAB
Nygatan 16 vån 2
891 88 Örnsköldsvik

Kontakt

Omsorgsenheten
valfard@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se