Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad.

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till åtgärder i fritidshus.

Bidraget ska användas till åtgärder som underlättar det dagliga livet i bostaden, till exempel att förflytta sig, sova, sköta sin hygien, laga mat samt att ta sig in och ut ur bostaden. Exempel på anpassningar är att ta bort trösklar, anpassa en duschplats, montera stödhandtag, montera ramp vid entré och installera spisvakt.

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Finns det hjälpmedel som du kan låna från kommunen eller landstinget och som löser ditt problem beviljas inget bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag kan även lämnas för reparation, service och besiktning av teknisk utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Se separat ansökningsblankett

En fastighetsägare som hyr ut en bostad kan ansöka om återställningsbidrag. Se separat ansökningsblankett

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se