Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketter för att ansöka om olika typer av anpassningar av bostaden exempelvis:

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • Fullmakt för att beställa bostadsanpassningsåtgärd
  • Ansökan om reparation, besiktning och service av hissar
  • Ansökan om återställningsbidrag

 Läs mer om bostadsanpassning

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till åtgärder i fritidshus.

Bidraget ska användas till åtgärder som underlättar det dagliga livet i bostaden, till exempel att förflytta sig, sova, sköta sin hygien, laga mat samt att ta sig in och ut ur bostaden. Exempel på anpassningar är att ta bort trösklar, anpassa en duschplats, montera stödhandtag, montera ramp vid entré och installera spisvakt.

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Finns det hjälpmedel som du kan låna från kommunen eller landstinget och som löser ditt problem beviljas inget bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag kan även lämnas för reparation, service och besiktning av teknisk utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Se separat ansökningsblankett

En fastighetsägare som hyr ut en bostad kan ansöka om återställningsbidrag. Se separat ansökningsblankett

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
valfard@ornskoldsvik.se