Ledighetsansökan för grundskoleelev

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för elev som ska ansöka om kortare ledighet från ordinarie undervisning.

Ledighet från ordinarie undervisning

Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

 Läs mer om läsårstider och ledighet i grundskola och anpassad grundskola

Lämna ifylld blankett till mentor/klassföreståndare.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@ornskoldsvik.se