Trafikanordningsplan vid vägarbeten - ansökan

LÄS MER

Ansökan om trafikanordningsplan ska lämnas in senast 7 arbetsdagar innan arbetet planeras att påbörjas och ansökan ska alltid innehålla följande tre dokument: 

  1. Komplett ifylld blankett Trafikanordningsplan vid vägarbete - ansökan
  2. Bifogad tydlig skiss/ritning som visar vägmärken och placering av anordningar för avstängning. Markera också hur stor del av gatan, gång- och cykelbanan, gångbanan (trottoarens) bredd/yta eller annan yta som man planerar att ta i anspråk. Ange också hur mycket av dess ursprungliga bredd som är kvar
  3. Bifogad kartbild som tydligt visar vilken sträcka eller i vilken punkt som vägarbetet planeras genomföras på 

Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten så att handläggningen av ansökan kan ske utan att kompletterande uppgifter behöver hämtas in i efterhand. 

 Läs mer om trafikanordningsplan

Skicka ansökan till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Du kan också skicka ansökan via e-post till samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se eller lämna den i receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6. Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se