Ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön - ansökan

LÄS MER

När du ansöker om ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro kan du använda kommunens blankett "Ansök om ekonomiskt stöd vid merkostnad för sjuklön". I ansökan finns en modell för att beräkna merkostnad.

Ansökan ska vara undertecknad av den enskilde, eller person som den enskilde har givit fullmakt.

Till varje ansökan ska samtliga handlingar bifogas:

  • Sammanställning av yrkat belopp som visar att faktisk merkostnad finns.
  • Kopia av sjukfrånvaroanmälan.
  • Kopia på lönespecifikation för ordinarie/vikarierande assistent eller annat underlag som styrker löneuppgifterna.
  • Beskrivning av övriga kollektivavtalsbundna kostnader.

Vid första ansökningstillfället ska du även skicka in en fullmakt från den enskilde. Av fullmakten ska det framgå vem som, i den enskildes ställe, har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen.

Komplett ansökan med tillhörande bilagor skickar du till:
Välfärdsförvaltningen
Att. Åsa Karlsson
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik
Referensnummer: 79523000/00

Personuppgiftsansvarig

Välfärdsförvaltningen
valfard@ornskoldsvik.se