Dispens för tung/bred/lång transport - ansökan

LÄS MER

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, är tyngre, bredare eller längre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för den transporten. I Trafikförordningen 4 kapitlet (1998:1276) finns de bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd som gäller i Sverige.

 Läs mer om bestämmelserna på Transportsstyrelsens webbsida

Om hela transporten genomförs inom kommunens gränser är det kommunen som tar emot ansökan och prövar ansökningen. Ansökningar som rör mer än en kommun söks hos Trafikverket och handläggs av den region där transporten påbörjas. Det genomförs ett remissförfarande mellan kommun och trafikverket där kommunen sätter villkoren för kommunens vägar och trafikverket för de statliga vägarna.

Om transporten är längre än 30 meter, bredare än 450 cm och/eller högre än 450 cm ska ansökan kompletteras med ett färdvägsintyg, där eventuella hinder för framkomligheten är kontrollerad. Om bredden är 450 cm eller bredare och/eller längre än 35 meter behöver kommunen skicka in en remiss till polismyndigheten för ett yttrande - vilket gör att handläggningstiden förlängs.

 Läs mer om transportdispenser

Skicka din ansökan tillsammans med eventuellt kompletterande handlingar till

transportdispens@ornskoldsvik.se alternativt via post till följande adress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
Vikingagatan 38  
891 38 Örnsköldsvik

Kontakt

Trafik- och parkavdelningen
transportdispens@ornskoldsvik.se
0660 - 880 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se