Beställning av nybyggnadskarta

LÄS MER

Bygglovshandläggaren bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan utgör underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan.

 Läs mer om nybyggnadskarta

Kostnad för en nybyggnadskarta (2023 års taxa)

Enbostadshus Avgift
Oavsett områdesyta 7 720 kr
   
All övrig byggnation (fastighetens area m2) Avgift
2 000 7 720 kr
2 000 - 4 999 12 866 kr
5 000 - 9 999 18 013 kr
10 000 - 15 000 23 160 kr
> 15 000 Tidsersättning

Innehåll

Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.

Detaljredovisning - visar hur marken får användas.

Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa