Beställning av nybyggnadskarta

LÄS MER

Bra att veta
Linje

Bygglovshandläggaren bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan utgör underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan.

Läs mer om nybyggnadskarta

Kostnad för en nybyggnadskarta (2023 års taxa):

Enbostadshus

Avgift

Oavsett områdesyta

7 720 kr

 

 

All övrig byggnation (fastighetens area m2)

< 2 000

7 720 kr

2 000 – 4 999

12 866 kr

5 000 – 9 999

18 013 kr

10 000 – 15 000

23 160 kr

> 15 000

Tidsersättning

Innehåll

Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.

Detaljredovisning - visar hur marken får användas.

Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa