Beställning av nybyggnadskarta

LÄS MER

Bygglovshandläggaren bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta.

Kostnaden för en nybyggnadskarta:

Enbostadshus

Avgift

Oavsett områdesyta

7 112kr

 

 

All övrig byggnation (fastighetens area m2)

< 2 000

7 112 kr

2 000 – 4 999

11 854 kr

5 000 – 9 999

16 595 kr

10 000 – 15 000

21 337 kr

> 15 000

Tidsersättning

Nybyggnadskartan utgör underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan.

Innehåll

Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.

Detaljredovisning - visar hur marken får användas.

Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa