Beställning av nybyggnadskarta

LÄS MER

Bygglovshandläggaren bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan utgör underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan.

 Läs mer om nybyggnadskarta

Kostnad för en nybyggnadskarta (2024 års taxa)

Enbostadshus Avgift
Oavsett områdesyta 8 052 kr
   
All övrig byggnation (fastighetens area m2) Avgift
2 000 8 052 kr
2 000 - 4 999 13 419 kr
5 000 - 9 999 18 788 kr
10 000 - 15 000 24 156 kr
> 15 000 Tidsersättning

Innehåll

Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.

Detaljredovisning - visar hur marken får användas.

Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa