Bilda samfällighetsförening - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att bilda samfällighetsförening. Följ instruktionerna på ansökningsblanketten och se till att den är så komplett som möjligt när du skickar in den till oss. Om det skulle saknas något hör vi av oss till dig. 

När blanketten skrivits under ska den skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingarna som ska bifogas ansökan. Observera att ansökan inte kan skickas via e-post eller fax eftersom ett originaldokument krävs.

 Läs mer om samfällighetsförening

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Lantmäterimyndigheten
891 88 Örnsköldsvik 

Ansök först om att bilda ett objekt att förvalta

För att kunna bilda en samfällighetsförening behöver föreningen ett objekt att förvalta, till exempel en gemensamhetsanläggning eller samfällighet. Har ni inget objekt sedan tidigare så behöver ni först bilda objektet genom att ansöka om en lantmäteriförrättning, blankett finner du på denna sida. I den ansökan kan ni samtidigt ansöka om att bilda en samfällighetsförening. Har ni redan ett objekt, men saknar samfällighetsförening, har ni en förening idag som behöver ombildas till samfällighetsförening eller saknar ni organisationsnummer för nuvarande förening så kan ni ansöka om att bilda samfällighetsförening.

Objekt

Om flera fastigheter har nytta av en anläggning, till exempel en väg, ett garage eller ledningar kräver det samordning av någon form. Genom att skapa en gemensamhetsanläggning kan ni reglera denna samverkan. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i en lantmäteriförrättning. Gemensamhetsanläggningen redovisas i fastighetsregistret och i registerkartan. Ett objekt kan också vara samfälld mark, d.v.s. mark som förvaltas av flera fastigheter gemensamt. Skötsel och förvaltning av gemensamhetsanläggningen eller samfälligheten kan antingen ske av alla delägare gemensamt (delägarförvaltning) eller genom en samfällighetsförening (föreningsförvaltning), se lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Ansök sedan om att bilda en samfällighetsförening

När det finns ett objekt att förvalta så har varje delägare rätt att när som helst begära att en samfällighetsförening bildas. Det görs genom att ansöka om bildande av samfällighetsförening. Blankett finns under ”Hämta blankett” ovan. När en sådan begäran framställs till Lantmäterimyndigheten ska en förening alltid bildas.

Om ni idag förvaltar objektet via delägarförvaltning, kan ni ansöka om att istället förvalta objektet genom en samfällighetsförening.

Vad händer sedan?

Bildandet av en samfällighetsförening sker vid ett sammanträde där en styrelse utses. Sammanträdesledaren kallar till sammanträdet under handläggningen efter att ansökan inkommit till oss. Till mötet kallas alla ägare av de fastigheter som har andelar i gemensamhetsanläggningen eller samfälligheten. Efter att en styrelse är utsedd skickar Lantmäterimyndigheten in en ansökan om registrering av samfällighetsförening till Samfällighetsföreningsregistret.

Kostnaden består av tre (3) delar:

  • en kostnad per timme för den tid vi lägger på att hjälpa er att bilda samfällighetsföreningen. Taxan följer Örnsköldsviks kommuns myndighetstaxa och räknas upp årligen. Kontakta oss så kan vi berätta mer.
  • en fast registreringsavgift om 4 600 kr för att registrera föreningen i Samfällighetsföreningsregistret.
  • kostnader för eventuell lokal och restiden till och från sammanträdeslokalen.

När uppdraget är slutfört och föreningen är bildad skickar Lantmäterimyndigheten räkningen direkt till föreningen.

Skulle den sökande däremot återkalla ansökan så är det den sökande som svarar för de kostnader som hittills uppkommit. Läs mer om betalningsskyldighet med mera i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

 

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 888 80

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se