Kontrollansvarig - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ombud, Byggherre eller Kontrollansvarig anmäla uppdrag för Kontrollansvarig i efterhand. Det går att välja om Kontrollansvarig ska signera digitalt (kräver att personen har e-legitimation) eller om du vill bifoga en undertecknad och inskannad anmälan.

 Läs mer om att bygga nytt eller ändra bostad

Vad är en Kontrollansvarig (KA)?

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Om byggåtgärden är stor eller tekniskt komplicerad krävs en oberoende kontrollant, en kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs alltid vid nybyggnad av permanentbostadshus. En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av byggherren och är sakkunnig under projektet samt ser till att bygget utförs enligt bygglovet, lagar och regler. Den kontrollansvariga måste vara certifierad.

I dagsläget finns två certifieringsorgan som certifierar kontrollansvariga, RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa Certification AB. Det går att söka efter certifierade kontrollansvariga på deras respektive webbplatser.

Information om Kontrollansvariges åtagande

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

En kontrollansvarig ska:

  1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall,
  2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
  3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 2 (ovan) informera byggherren och vid behov meddela samhällsbyggnadsnämnden,
  4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt samhällsbyggnadsnämnden arbetsplatsbesök,
  5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
  6. avge ett utlåtande till byggherren och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked och
  7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Kontaktcenter via telefonnummer 0660 - 880 00. Telefontider: vardagar 07:30–17:00 (15 maj–15 september 07:30–16:15). Besöksadress: Järnvägsgatan 6.

Om du saknar du e-legitimation eller vill använda blankett

Om du saknar e-legitimation eller vill använda blankett kan du kontakta vårt Kontaktcenter på telefon 0660-880 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@ornskoldsvik.se. De kan även hjälpa till om du behöver stöd vid din ansökan/anmälan.

 Så skaffar du e-legitimation

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa