Lantmäteriförrättning - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om lantmäteriförrättning.

 Läs mer om Lantmäteriförrättning

Allt arbete med ansökan kostar. Det arbete vi tar betalt för börjar direkt när ansökan kommer in. Även om du skulle ta tillbaka ansökan direkt blir kostnaden minst 6 500-18 500 kronor (grundavgift). 
När förrättningen avslutas skickas en faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta. Förrättningskostnader är momsbefriade. 

Läs mer om avgifter för lantmäteritjänster 

Kostnaden för lantmäteriförrättningen betalas av sökanden enligt ansökningsblanketten. Ska kostnaderna fördelas på flera parter behöver det framgå av ansökan. Om annan part än fastighetsägaren ska stå som betalningsmottagare är det ändå fastighetsägaren/rättighetshavaren som är ytterst betalningsansvarig.

Finns överenskommelse om att kostnaden ska delas av flera berörda parter ska samtliga skriva under ansökan. Lantmäterimyndigheten kan med lagstöd besluta om att flera berörda ska dela på förrättningskostnaden om det finns skäl för det.

Sökanden ansvarar för att faktureringsuppgifterna stämmer.

Fakturan kan överklagas. Vid ett överklagande ska fakturan ändå betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid eventuell nedsättning av beloppet regleras det när beslutet i domstol vunnit laga kraft.
Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Ansökan och övriga handlingar

Följ instruktionerna på ansökningsblanketten och se till att den är så komplett som möjligt när du skickar in den till oss på kommunens lantmäterimyndighet. Om det skulle saknas något hör vi av oss till dig. 

Kom ihåg att blanketten behöver skrivas ut och undertecknas innan den skickas in. När blanketten skrivits under ska den skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingarna som ska bifogas ansökan. Bifoga även gärna en karta där du ritat in den önskade åtgärden. Observera att ansökan inte kan skickas via e-post eller fax eftersom ett originaldokument krävs.

Skicka ansökan till

Örnsköldsviks kommun
Lantmäterimyndigheten
891 88 Örnsköldsvik 

När vi har mottagit din ansökan får du en skriftlig bekräftelse hem med posten. När ditt ärende börjar handläggas får du en personlig kontakt från den förrättningslantmätare som kommer att ansvara för ditt förrättningsärende. Under tiden ditt ärende handläggs är vi tacksamma om du skickar tillbaka eventuella blanketter utan dröjsmål för att bidra till en kortare handläggningstid.

Vi ser till att du får den hjälp du behöver genom hela lantmäteriprocessen och du kan alltid kontakta någon av våra lantmäterihandläggare antingen via telefon eller mail.

Kontakt

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
klm@ornskoldsvik.se
0660 - 888 80

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se