GA Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd?

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Du kan beviljas parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Tillståndet är i första hand till för den som själv kör sitt fordon. För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska vara av medicinskt, fysiskt och/eller psykisk karaktär. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte ett skäl för att beviljas ett tillstånd.

Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare – till den som inte själv kör.  Den sökande ska, utöver ovanstående kriterium, också ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam för att invänta föraren vid målpunkten under tiden föraren parkerar fordonet.

Har du fått tillståndet som förare får det endast användas när du själv kör bilen. Om du har fått tillståndet som passagerare får det endast nyttjas när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Information om handläggningstid

Du ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan inom fyra veckor (tid räknas från det datum då ärendet har alla uppgifter som beslutet kräver). Vid semester kan det vara förlängda handläggningstider.

Förnyad ansökan
Du som tidigare haft tillstånd och skickar in förnyad ansökan ska få ett beslut om din ansökan beviljats eller besked om att kommunen avser avslå din ansökan innan ditt tidigare tillstånd gått ut. Detta förutsatt att komplett ansökan samt, i förekommande fall, medicinskt utlåtande inkommer minst fyra veckor innan tidigare tillstånd går ut.

Om ärendet inte är komplett meddelar vi dig inom tio arbetsdagar om inlämnad ansökan saknar fullständigt ifyllda uppgifter eller om din ansökan behöver kompletteras med ytterligare handlingar, vanligtvis medicinskt utlåtande.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress
  • Foto på person/underskrift
  • Läkarutlåtande
  • Ev. kopia av tillstånd från annan kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa